kaakkuriniemi

Kielevä EU

Tekee mieli puhua Euroopasta. Sehän on maailman napa. Euroopassa ovat maailman keskukset: Pariisi, Berliini, Lontoo, Rooma, Moskova. Nyt maailman keskukset alkavat tosin olla Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

1940-luvulla Yhdysvaltojen talous oli puolet koko maailman bruttokansantuotteesta, nyt se on 24 prosenttia. Kiina on kakkonen, noin 19 %, Japani kolmas ja Saksa neljäs. Euroopan unionin jäsenmaiden yhteenlaskettu BKT on 20 % maailman BKT:stä.

Nämä tilastoluvut riittäkööt. Mennään muihin numeroasioihin. Euroopan unionissa on 24 virallista kieltä. Nyt kun Britannia on lähdössä, nousee kysymys, heitetäänkö englanti pois. Irlanti on elvyttänyt iirin kieltä viralliseksi kielekseen, joten se ei periaatteessa tarvitse englantia. Jos Skotlanti itsenäistyy ja liittyy unioniin, silloin on kielikysymys ratkaistava uudelleen. Mikä olisi unionin yhteinen kieli eli lingua franca: ranska, saksa, latina vai jokin muu?

Joka tapauksessa EU tuottaa äärimmäisen huonoa kieltä. Siinä on yksi syy, minkä vuoksi EU tuntuu kovin etäiseltä ja vaikeaselkoiselta asialta.

Suomessakin on jo neljännesvuosisata opetettu kaikissa opinahjoissa, kuinka EU on rauhan takaaja ja hyvinvoinnin tuoja meille kaikille, mutta tulokset ovat aika vaatimattomat. Olisiko tämä kielen vaikeaselkoisuus osa ongelman ratkaisua? Otetaanpa esimerkiksi EU-komission tämän vuoden tammikuussa antama asetus:

 

________________________________________________

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/123,

annettu 24 päivänä tammikuuta 2019,

ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen toteuttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistäja komission asetuksen (EU) N:o 677/2011 kumoamisesta

(ETA:n kannaltamerkityksellinen teksti)

Euroopan komissio, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 551/2004 (1)(ilmatila-asetus) ja erityisesti sen 6 artiklan 4 ja 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Verkkotoimintojen olisi oltava yleishyödyllinen palvelu, jota harjoitetaan eurooppalaista ilmaliikenteen hallinta-verkkoa (EATMN), jäljempänä ”verkko”, varten ja sen puitteissa. Toiminnoilla olisi edistettävä lentoliikennejärjestelmän kestävää kehitystä varmistamalla vaadittu suoritustaso, yhteentoimivuus, yhteensopivuus ja toiminnan koordinointi, mukaan lukien toiminta, jolla varmistetaan niukkojen resurssien optimaalinen käyttö.

(2) Asetuksen (EY) N:o 551/2004 mukainen Euroopan reittiverkon suunnittelu, verkon kapasiteetin ja ilmaliikennevirtojen hallinta sekä niukkojen resurssien koordinointi eivät saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden omaa ilmatilaansa koskevaan suvereniteettiin eikä niiden vastuisiin, jotka liittyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 549/2004 (2) säädetysti yleiseen järjestykseen, yleiseen turvallisuuteen ja puolustukseen.

 

____________________________________________________________________

 

Numeroitujen kohtien lisäksi tulee vielä 36 numeroitua kohtaa, sitten 16 sivua asetustekstiä ja 25 sivua liitteitä. Kieli on huonompaa kuin YK:n keskeisissä asiakirjoissa. Mutta YK:ssa onkin vain kuusi virallista kieltä.

Säädösten kääntämistä on EU:ssa kahlehtii pistesääntö, jonka mukaan virkkeitä pitää olla jokaisella kielellä yhtä monta. Kun joka kielellä toimitaan näin, voidaan kätevästi viitata säädöksen tiettyyn kohtaan kielestä riippumatta.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus huomauttaa, että asia ei jakaudu luontevasti kaikilla kielillä virkkeisiin samalla tavalla.

Suomen kielessä pitäisi useiden partisiippien jälkeen tai niiden sijaan kirjoittaa lauseenvastikkeita tai uusia virkkeitä. Tässä sitä ollaan.

Roomalaisilla oli sanonta: Caesar non supra grammaticos, keisari ei ole kieliopin tekijöiden yläpuolella. Näyttää siltä, että EU on.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat